Алсын хараатай амьдарна гэдэг энэ

Íó è ñîáñòâåííî, ñàìûé ãëàâíûé ñâàäåáíûé ïîäàðîê, Êðàñàâèöà-æåíà ))) Ó êèòàéñêîãî þíîøè íà ëèöå ïðÿìî òàê è íàïèñàíî - ß Ñ×ÀÑÒËÈÂ! Êòî ñêàçàë èç-çà äåíåã? Ïî íèì âèäíî, ÷òî îíè äî áåçóìñòâà ëþáÿò äðóã äðóãà è äåíüãè òóò íè ïðè ÷¸ì.

Энэ зураг дээрх хятад залуу баян айлын ганц охинтой гэрлээд эдлэн газраас эхлээд үнэтэй зүүлт хүртэл зүйл бүрийн эд зүйлсийг баян хадмуудаасаа авах болсон байна. Алсын хараатай ерөөл өргөж амьдарна гэж үүнийг л хэлэх байх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *