2015/12/21

Перугийн алтны нинжа нар

Өмнөд Америкт байдаг Перу нь байгалийн асар их баялаг, хүн амын доторх баялагийн хувиарлалт, хууль дүрмийн мөрдөлт, улс төрийн уран цэцнээрээ Орос, Хятад хоёрын дунд байдаг […]