2010/08/22

Бууз хийдэг эхнэр хэрэгтэй

Гэр бүлд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн эзлэх байр суурь хөдөлмөрийн хуваарийн талаарх маргаан бол магадгүй мөнхийн сэдэв байх талтай юм. Би өөрийгөө гэр бүлд эзлэх байр суурь, […]