2014/03/29

Танд зөвлөхөд:

Танд зөвлөхөд: Гэр бүлийн гишүүний хэн алиных нь нэр дээр байхаас үл хамаарч, гэрлэснээс хойш бий болсон хөрөнгө гэр бүлийн дундын өмч болдог хуулийн зохицуулалттайг анхаараарай. […]