2013/03/07

Environmental Photographer of the Year 2013

 Нар нэртэй одны аймгийн дэлхий нэртэй гурав дахь гараг дээрх амьдрал ийм л байна…