2010/06/15

Монгол үндэстэн орших уу?уусаж үгүй болох уу?

Монгол улсын хувьд 2.7 сая хүнтэй. Хүн ам цөөнтэй орны тухайд амин чухал асуудал бол хүн ам зүйн бодлого юм. Аливаа улс орны хөгжлийн чухал үзүүлэлтийн […]