2013/08/17

Новосибирскын хогийн цэг

Орос манайх хоёрын ижил төстэй зүйлүүдийн нэг нь энэ хогийн цэг дээ…